បច្ចេកវិទ្យា

ប្រទេសប្រេស៊ីល ពិន័យក្រុមហ៊ុន APPLE ជិត ១៩លានដុល្លារ

  • Titya

មានអេបច្រើនជាង៤០០អេប ត្រូវគេធ្វើឡើងដើម្បលួច លេខសំងាត់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook

  • Titya

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ចុះMOUជាមួយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

  • Neath

ប្រទេសប្រេស៊ីល ពិន័យក្រុមហ៊ុន APPLE ជិត ១៩លានដុល្លារ

  • Titya

មានអេបច្រើនជាង៤០០អេប ត្រូវគេធ្វើឡើងដើម្បលួច លេខសំងាត់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook

  • Titya

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ចុះMOUជាមួយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

  • Neath

TestFlight គឺជាអ្វី ហើយក្រុមហ៊ុន APPLE បង្កើតកម្មវិធី TestFlightឡើង ដើម្បីសារៈប្រយោជន៍អ្វី

  • Titya

បច្ចេកវិទ្យា
ទំព័រការងារ