ធុរកិច្ច

លោក ង៉ែត ជូ ប្រាប់ពីក្បួនបែងចែកចំណូលនិងចំណាយសម្រាប់បង់រំលស់លំនៅឋាន កុំឲ្យជួបបញ្ហា

  • samnang

ការប្រមូលចំណូលពន្ធអាករឆមាសទី១ ថយចុះជិត១៨០លានដុល្លារ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០

  • lary

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន៤ទៀតក្នុងខែកក្កដានេះ សរុបទុន៥០លានដុល្លារ

  • lary

លោក ង៉ែត ជូ ប្រាប់ពីក្បួនបែងចែកចំណូលនិងចំណាយសម្រាប់បង់រំលស់លំនៅឋាន កុំឲ្យជួបបញ្ហា

  • samnang

ការប្រមូលចំណូលពន្ធអាករឆមាសទី១ ថយចុះជិត១៨០លានដុល្លារ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០

  • lary

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន៤ទៀតក្នុងខែកក្កដានេះ សរុបទុន៥០លានដុល្លារ

  • lary

សម្រង់សម្ដីមាសទាំង១០ឃ្លារបស់លោក Bill Gates​​ ដើម្បីជាគន្លឹះសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គំនិត

  • thavy

ធុរកិច្ច
ទំព័រការងារ