ធុរកិច្ច

សម្រង់សម្ដីមាសទាំង១០ឃ្លារបស់លោក Bill Gates​​ ដើម្បីជាគន្លឹះសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គំនិត

  • thavy

លោក វ៉ា វីរៈ ៖ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលខ្លាំង ត្រូវចេះបណ្តុះជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក

  • samnang

ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យពូកែមិនដែលយកប្រាក់ខែទេ ប៉ុន្តែយកកម្រៃជើងសារធ្វើជាអ្នកមាន

  • bona

សម្រង់សម្ដីមាសទាំង១០ឃ្លារបស់លោក Bill Gates​​ ដើម្បីជាគន្លឹះសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គំនិត

  • thavy

លោក វ៉ា វីរៈ ៖ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលខ្លាំង ត្រូវចេះបណ្តុះជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក

  • samnang

ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យពូកែមិនដែលយកប្រាក់ខែទេ ប៉ុន្តែយកកម្រៃជើងសារធ្វើជាអ្នកមាន

  • bona

លោក សន សៀប៖ ជាភ្នាក់ងារលក់ស្របច្បាប់ កុំលក់គម្រោង​ដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់

  • samnang

ធុរកិច្ច
ទំព័រការងារ