អចលនទ្រព្យ

CBRE៖ ស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាចុងឆ្នាំ២០២១ នៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិល

  • samnang

លោក វិន ឈុនហ៊ាត៖ ភាពបរាជ័យរបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ កើតចេញពីកត្តាសំខាន់ៗចំនួន៤

  • bona

លោក វ៉ា វីរៈ ៖ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលខ្លាំង ត្រូវចេះបណ្តុះជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក

  • samnang

CBRE៖ ស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាចុងឆ្នាំ២០២១ នៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិល

  • samnang

លោក វិន ឈុនហ៊ាត៖ ភាពបរាជ័យរបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ កើតចេញពីកត្តាសំខាន់ៗចំនួន៤

  • bona

លោក វ៉ា វីរៈ ៖ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលខ្លាំង ត្រូវចេះបណ្តុះជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក

  • samnang

ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យពូកែមិនដែលយកប្រាក់ខែទេ ប៉ុន្តែយកកម្រៃជើងសារធ្វើជាអ្នកមាន

  • bona

អចលនទ្រព្យ
ទំព័រការងារ