អចលនទ្រព្យ

លោក វ៉ា វីរៈ ៖ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលខ្លាំង ត្រូវចេះបណ្តុះជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក

  • samnang

ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យពូកែមិនដែលយកប្រាក់ខែទេ ប៉ុន្តែយកកម្រៃជើងសារធ្វើជាអ្នកមាន

  • bona

លោក សន សៀប៖ ជាភ្នាក់ងារលក់ស្របច្បាប់ កុំលក់គម្រោង​ដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់

  • samnang

លោក វ៉ា វីរៈ ៖ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលខ្លាំង ត្រូវចេះបណ្តុះជំនាញបន្ថែមដល់បុគ្គលិក

  • samnang

ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យពូកែមិនដែលយកប្រាក់ខែទេ ប៉ុន្តែយកកម្រៃជើងសារធ្វើជាអ្នកមាន

  • bona

លោក សន សៀប៖ ជាភ្នាក់ងារលក់ស្របច្បាប់ កុំលក់គម្រោង​ដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់

  • samnang

ម្ចាស់អចលនវត្ថុ គួរផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទក្នុងការលក់របស់ខ្លួនពេលកំពុងមានវិបត្តិ

  • samnang

អចលនទ្រព្យ
ទំព័រការងារ