បើអត្រាការប្រាក់ឡើង តើតម្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើងឬចុះថ្លៃ

  • lary

លុយដុល្លារឡើងថ្លៃ តើប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសដទៃ

  • lary

ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោក ឌិត ទីណា ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម

  • botr

លោក វេង សាខុន ត្រូវបានដកតំណែងពី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម មុនចប់អាណត្តិ

  • botr

បើអត្រាការប្រាក់ឡើង តើតម្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើងឬចុះថ្លៃ

  • lary

លុយដុល្លារឡើងថ្លៃ តើប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសដទៃ

  • lary

ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោក ឌិត ទីណា ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម

  • botr

លោក វេង សាខុន ត្រូវបានដកតំណែងពី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម មុនចប់អាណត្តិ

  • botr
Load More
ទំព័រការងារ