លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្ដិ នាយឧត្តមសេនីយ៍

  • botr

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្ថាប័នជាតិ ក្រោមជាតិ មិនត្រូវយកអ្នកសារព័ត៌មាន ធ្វើជាសត្រូវ

  • botr

គយមិនមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រថយន្តគ្មានពន្ធ ដែលមានស្រាប់ក្នុងស្រុក ចូលមកបង់ពន្ធទៀតនោះទេ

  • botr

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជា នឹងពិចារណាពីការតម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយ សម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជា

  • botr

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្ដិ នាយឧត្តមសេនីយ៍

  • botr

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្ថាប័នជាតិ ក្រោមជាតិ មិនត្រូវយកអ្នកសារព័ត៌មាន ធ្វើជាសត្រូវ

  • botr

គយមិនមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រថយន្តគ្មានពន្ធ ដែលមានស្រាប់ក្នុងស្រុក ចូលមកបង់ពន្ធទៀតនោះទេ

  • botr

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជា នឹងពិចារណាពីការតម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយ សម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជា

  • botr
Load More
ទំព័រការងារ