ធុរកិច្ច

ផ្លូវល្បឿនលឿនទីពីរ ពីភ្នំពេញទៅបាវិត អាចចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅអំឡុងខែ៦ ឆ្នាំ២០២៣

  • Neath

ADB បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជិត ៦៣លានដុល្លារ ក្នុងការជួយកម្ពុជាលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

  • Neath

តើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង បន្ទាប់ពី OPEC+ កាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេង២លានបារ៉ែល

  • lary

ផ្លូវល្បឿនលឿនទីពីរ ពីភ្នំពេញទៅបាវិត អាចចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅអំឡុងខែ៦ ឆ្នាំ២០២៣

  • Neath

ADB បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជិត ៦៣លានដុល្លារ ក្នុងការជួយកម្ពុជាលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

  • Neath

តើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង បន្ទាប់ពី OPEC+ កាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេង២លានបារ៉ែល

  • lary

រង្វាន់ណូបែលសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ 2022 បានទៅលើលោក Ben S Bernanke, Douglas W Diamond និង Philip H Dybvig សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែក ធនាគារនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

  • netra

ធុរកិច្ច
ទំព័រការងារ