ខ្លី

អប់រំខ្លី៖ ស្រមៃថា ជីវិតគឺប្រៀបដូចជាបាល់៥ ដែលបាល់១ធ្វើពីជ័រ និងបាល់ ៤ទៀតធ្វើពីកញ្ចក់

  • Jennah

កុំនិយាយអ្វីនៅពេលដែលអ្នកខឹង វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាយក្រោយ

  • Jennah

អប់រំខ្លី៖ ស្រមៃថា ជីវិតគឺប្រៀបដូចជាបាល់៥ ដែលបាល់១ធ្វើពីជ័រ និងបាល់ ៤ទៀតធ្វើពីកញ្ចក់

  • Jennah

កុំនិយាយអ្វីនៅពេលដែលអ្នកខឹង វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាយក្រោយ

  • Jennah

ខ្លី
ទំព័រការងារ