សូមស្វាគមន៍យុវជនជាអ្នកជំនាញថតរូបនៅតំបន់អាស៊ាន ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដេីម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត ក្នុងការថតរូប។

  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ shorturl.at/ekpPU
  • ផុតកំណត់ទទួលស្នាដៃ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២